ให้บุคลากร-นศ.งดเดินทางข้ามเขตพื้นที่-จัดประชุมออนไลน์แทน และงดจัดกิจกรรมเสี่ยง

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.64 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เกิดการระบาดเข้ามาในพื้นที่จ.นครราชสีมาและกระจายทั่วทุกภูมิภาค อีกทั้งมีผู้ติดเชื้อในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุม และการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. ให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดี และต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. ให้จัดการประชุมโดยใช้ระบบประชุมทางไกลหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3. ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก กิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กิจกรรมที่มีโอกาสเกิดการเบียดเสียดกันระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายพื้นที่ ตลอดจนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ กรณีมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องยืนยันการจัดกิจกรรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ ขอให้หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด และขอให้รายงานข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่อคณะทำงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ 044 – 376-555 เพื่อควบคุมสถานการณ์นี้ร่วมกัน