คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ออกมาตรการเข้มเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้ที่เดินทางเข้ามาหรือกลับภูมิลำเนาจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเข้มข้น

วันนี้ (8 เมษายน 2564) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย / ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดหนองคาย ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย ที่ 8/2564 เรื่อง ข้อกำหนดการปฏิบัติตามมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในจังหวัดหนองคาย หลังจากที่ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ยังพบมีการแพร่ระบาดของโรคฯอย่างต่อเนื่อง และอาจลุกลามรุนแรง หากไม่มีการสกัดกั้นควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด

สาระสำคัญในคำสั่งฯ นี้คือ ให้ผู้เดินทางเข้ามาหรือกลับภูมิลำเนาจากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็น “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเข้มข้น โดยต้องรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพื้นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงพื้นที่หรือกลุ่มจังหวัด (Cluster) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็น “พื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด” ของโรค ต้องกักตัวที่บ้านหรือในที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา 14 วัน เว้นแต่ เป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็มมาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน และมีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือเป็นบุคคลที่มีผลการตรวจหาโรคโควิด-19 ที่แสดงว่าไม่พบเชื้อ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid test ภายใน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางในการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน

ให้ปิด สนามมวย สนามชนไก่ และสนามกัดปลา ส่วนสถานประกอบการ ประเภทต่าง ๆ หน่วยงาน องค์กรหรือประชาชน ที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมคนจำนวนมาก ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดกิจกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากผ้าหรืออนามัยเมื่อออกจากที่พักหรือเข้าไปในที่ชุมชน การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เสมอ มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปในสถานที่ และให้มีการลงทะเบียนเข้าไปในสถานที่ด้วยแอพลิเคชั่นไทยชนะ ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวในพื้นที่ชายแดน ให้มีความเข้มงวด ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพิ่มการลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย หากพบการลักลอบเข้าประเทศ ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตั้งจุดคัดกรองบุคคลที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคาย ณ ด่านตรวจหนองสองห้อง ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย.