วันที่ 8 เมษาย ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เเจ้ง timeline ผู้ป่วย รายที่ 351 (รายที่ 235 ของการระบาดรอบใหม่) จ.นนทบุรี เป็นชายไทย อายุ 57 ปี ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อาชีพ รับราชการ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 มีผู้พักอาศัยรวมผู้ป่วย จำนวน 4 คน ซึ่งช่วงนี้ Work From Home ส่วนใหญ่จะ Work From Home บางครั้งจะไปทำงานที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยรถยนต์ส่วนตัว ซึ่งจะรับประทานอาหารที่นำมาจากบ้านที่ห้องทำงาน สวม mask ตลอด

ทั้งนี้ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ยอมเปิดเผย timeline จนกระทั่งต่อมา นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นนทบุรี ได้โพสต์ facebook ส่วนตัวกรณีมีผู้ติดโควิด19ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล ว่า กรณีนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 เจ้าของประวัติทั้ง 2 ท่าน โปรดรีบเปลี่ยนใจให้ข้อมูล ก่อนจะบังคับใช้กฏหมาย

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558

– มาตรา 45 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีอำนาจ (1) ให้มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริงหรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (มาตรา 45 (1)) มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ