เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พนักงาน และ ลูกจ้าง ทีมกู้ชีพ กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ร่วมกับสภ.ท่าหินร่วมกันอบรมและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเพื่อเป็นการสร้างกระแสในการเคารพกฏจราจร เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์จะช่วยลดอุบัติเหตุการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนลงได้ตามสโลแกน"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"

ว่าที่ร้อยตรีนิสิต ปัญญา ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นชุมชนชนบทหรือว่าชุมชนเมืองการคมนาคม การสัญจรเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตของโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรหาเลี้ยงชีพการเล่าเรียนศึกษา การไปติดต่อประสานงาน ต่าง ๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้ขับขี่ก็คือการเกิดอุบัติเหตุที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็จะทำให้สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินที่ตามมา จากการตรวจสอบปัญหาพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ยังขาดความรู้ในเรื่องของการจราจรและการปฏิบัติตัวตามกฎหมายการจราจร ปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดกับเด็กและเยาวชน ที่ยังขาดความเข้าใจที่ทักษะในการขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ตามนโยบายรัฐบาล กำหนดให้ดำเนินงานตามโครงการปีแห่งความปลอดภัย เพื่อการก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety โครงการหนึ่งที่สำคัญในนโยบายเรื่องนี้ของรัฐบาล คือโครงการถนนสีขาว คำว่าถนนสีขาว หมายถึงเส้นทางคมนาคมสำคัญที่หน่วยงานพัฒนา ปรับปรุงให้สัญจรอย่างปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวก และรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรที่เป้าหมายไม่เกิดอุบัติเหตุในสายทาง

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ในการสัญจรไปมา ลดอุบัติเหตุให้เกิดน้อยที่สุดจนหมดไปเป็นศูนย์ จึงได้จัดทำโครงการการส่งเสริมการขับขี่อย่างปลอดภัย ถูกกฎจราจร และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ถูกต้องตามกฎหมายวินัยการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับขี่,ประชาชนรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะ ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ