เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมโดยนางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีร่วม รพ.สต.หนองแขม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อ.ส.ม. ออกหน่วยตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เป็นโครงการตำบลหนองแขม ที่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ
เพื่อเป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของผู้ป่วยติดเตียง ในยุคปัจจุบันมีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.หนองแขม มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และทําความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเตียง เข้าใจกับสภาพปัญหาผู้ป่วยเหล่านั้น เพื่อที่จะหาแนวทางการแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ พร้อมสอบถามปัญหาของผู้ป่วยต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุเหล่านั้น ให้มีกําลังใจลุกขึ้นต่อสู้ได้ตลอดไป พร้อมกันนี้ นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อีกด้วย