อ.ส.ค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000” และหลักสูตรหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 26000 มุ่งยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเสริมเขี้ยวเล็บอ.ส.ค. สู่การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ อ.ส.ค.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Understanding of ISO 26000 Guidance on Social Responsibility” และหลักสูตร “การดำเนินกิจการโดยใช้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 26000” ขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ อนุกรรมการ CG/CSR และนายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอ.ส.ค.ผู้มีความรู้พื้นฐานของมาตรฐาน ISO 26000 ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเกิดความเข้าใจในองค์ประกอบ, หลักการและแนวปฏิบัติ ของมาตรฐาน ISO 26000 รวมถึงสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำงานอย่างมีแบบแผน และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร รวมทั้งต้องการให้มีการบูรณาการการทำงาน ที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ให้เกิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานที่เป็นเลิศและเกิดความยั่งยืน ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของมาตรฐาน ISO 26000 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

นายพีระพงษ์ กล่าวว่า สำหรับเนื้อหาสำคัญของหลักสูตร การดำเนินกิจการ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐาน ISO 26000 เพื่อเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs จะเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ CG&CSR ขององค์กร การติดตามผล และการพัฒนาโครงการ การค้นหาตนเอง การอยู่ร่วมของกลุ่มหรือชุมชน การแบ่งปันด้วยความสมดุล เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ภายใต้กรอบของ ISO 26000 และนำเสนอให้ได้รับรู้ ในมาตรฐานสากลอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับการพัฒนาที่ต่อเนื่อง วิถีการสร้างนวัตกรรมเบื้องต้นในเรื่องของ CSR ด้วยการสรุปภาพรวมของ CSR, CSV, SD และเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs รวมไปถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการดำเนินกิจการ โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) และเทคนิค และขั้นตอน การจัดทำโครงการ CG&CSR ให้เกิดผลต่อภาพลักษณ์องค์กร (image) ที่ได้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล”

นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ อ.ส.ค. มีเป้าหมายโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยต้องการให้พนักงานเพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ด้วยทิศทางการปฏิบัติงาน ด้าน CG&CSR ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 อย่างชัดเจนทั้งรูปธรรม และนามธรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาสร้างสรรค์แนวทางปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืนด้วยมาตรฐาน ISO 26000 และสามารถนำไปพัฒนาหลักการตลาด การสื่อสาร เข้าประยุกต์ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับกระบวนการ CG&CSR in Process และ after Process ร่วมกันในทุกสายงานที่เกี่ยวข้อง เกิดเป็นพลังของมติร่วมที่สร้างนวัตกรรมและให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต