กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU จัดทำหลักสูตร วกส. มุ่งเชื่อมโยงและประสานร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมกับทุกภาคส่วน พัฒนาด้านการเกษตรสู่ Next Normal พร้อมเปิดตัวเพลงประจำกระทรวงฯ Agri Challenge Special

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการจัดทำหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง หรือ วกส. ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตราธิการ โดยมี ดร.อนันต์ สุวรรณรัตน์ เป็นประธาน และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ เป็นผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมในการริเริ่มหลักสูตร วกส. อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือในด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดเครือข่ายในการขับเคลื่อน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจและผลผลิตมวลรวมภาคการเกษตร (GDP) ในภาพรวม ตลอดจนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีภูมิต้านทานรองรับสภาพความผันผวนแบบ Disruptive รวมถึงรองรับการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ Next Normal ภายหลังวิกฤต Covid-19 โดยใช้กลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร วกส. ให้เกิดขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังได้จัดกิจกรรม Agri Challenge Special โดยเปิดตัวเพลงเกษตรวิถีใหม่ ที่ขับร้องโดยไมค์ภิรมย์พร และศิลปินอีกมากมาย

“การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนองคาพยพของภาคการเกษตร ให้สามารถร่วมกันผลักดันการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่ผันผวน ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน” ได้ต่อไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทุกหน่วยงานในสังกัด มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร วกส. และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหลักสูตร วกส. ที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงนี้ จะประสบผลสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรไทยได้อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดต่อภาคการเกษตรของประเทศไทยต่อไป”ดร.ทองเปลว กล่าว

สำหรับหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เป็นหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นำระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตร รวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่ โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมหลักสูตร จะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นข้ราชการพลเรือน หรือข้าราชการทหาร/ตำรวจ ระดับ 9 ขึ้นไป และภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.acemoac.in.th