เร่งเดินหน้า "5 ยุทธศาสตร์เฉลิมชัย" เกษตรฯ จับมืออุตสาหกรรม ตั้ง "ยงวุฒิ-กนก-ยุคล-โฆสิต" และประธานสภาอุตสาหกรรม 5 ภาคเป็นแม่ทัพนำทีมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั่วประเทศ ผนึก AIC 77 จังหวัด พร้อมเห็นชอบแผนพัฒนาโดรนและเครื่องจักรกลเกษตรเมดอินไทยแลนด์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรกอ. ล่าสุดมีมติเห็นชอบกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอาหารระดับประเทศและระดับภาคโดยเฉพาะการเดินหน้า "โครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร" และ "โครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่" โดยจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารมีนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันอาหารเป็นประธาน มีคณะที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.กนก อภิรดี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง นายโฆสิต สุวินิจจิต และ คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมระดับภาค 5 คณะเรียกว่า "กรกอ.ภาค" มีประธานสภาอุตสาหกรรมระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นประธาน โดยให้ทำงานร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC ทั้ง 77 จังหวัด บนฐานการทำงาน 4 ภาคีหลัก คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคเกษตรกร

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการฝึกอบรมเกษตรกรเป็นนักบินโดรนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพและโครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับโดรน (Drone)และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)

นายอลงกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามมติที่ประชุม กรกอ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ได้เห็นชอบโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัด หนึ่งนิคมอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศเป็นกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและกระจายโอกาสสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายใต้5ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขณะนี้มีอย่างน้อย 8 กลุ่มจังหวัดที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ 1.กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2.กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง 3.กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4.กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี.) 6.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 7.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 8.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

สำหรับการประชุมของ กรกอ. ครั้งที่ 3/2564 ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ประธาน กรกอ. นายรัชทรัพย์ นิชิด้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทินกร อ่อนประทุม นายวิทยา จันทร์สม นายนิกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม ผู้แทนภาคเอกชน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรฯ และประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings