"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเขตป่าไม้ถาวรทับซ้อนที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกร จ.เพชรบุรี

วันที่ 10 มี.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมติดตามการแก้ไขปัญหาเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีทับซ้อนที่ทำกินของพี่น้องเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพขรบุรี

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เนื่องด้วย ปัจจุบันเขตป่าไม้ถาวร หมายเลข 86 และป่าหนองหญ้าปล้องมีสภาพเป็นบ้านเรือนและที่ทำกินของประชาชน ไม่มีสภาพเป็นป่าแล้ว ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความเดือดร้อน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกเขตป่าไม้ถาวรนั้น ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาข้อเรียนชี้แจง ดังนี้

หากประชาชนมีที่ทำกินหรือที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องการเพิกถอนเขตป่าไมถาวร สามารถดำเนินการได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 ที่เห็นชอบตามมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ โดยคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ และเมื่อคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัดพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่แล้ว ให้นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเขตป่าไม้ถาวรใหม่ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยจำแนกเป็นพื้นที่ที่ทำกิน หรือพื้นที่ใช้ประโยขน์อย่างอื่นๆ แล้วมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ต่อไป

ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ยังสั่งการว่า หลังจากนี้อีก 1 เดือนจะต้องมีการประชุมผลการตรวจสอบของคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ ของคณะอนุกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด เพื่อเร่งส่งให้คณะกรรมการพัฒนาที่ดินพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่