เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน กิจกรรมจิตอาสา “1 กระทรวง 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค New Normal” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า มารับบริจาค ณ อาคารสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 103 คน จำนวนโลหิตที่ได้รับ 46,350 ซีซี