เมื่อวันที่ 5 มี.ค. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายลักษณ์ วจนานวัช รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผู้แทนหรือหัวหน้าชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินของจังหวัดสระบุรี และประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ การนำเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดที่ดินทำกิน และผู้แทนชุมชนที่อยู่ในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินของจังหวัดสระบุรี โดยมีนายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายกิตติคม อัมพวา เจ้าพนักงานป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินของจังหวัดสระบุรี โดยพื้นที่ที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างการสำรวจ ทบทวนข้อมูล เพื่อเสนอ คทช.จังหวัดสระบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ มีป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ (1) ป่าเขาพระ (2) ป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ (3) ป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค (4) ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง โดย พื้นที่ป่าเขาพระ ป่าเขาโป่งและป่าเขาถ้ำเสือ ได้สำรวจข้อมูลราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว สำหรับป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค รวมทั้งป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลางและป่าลำพญากลาง จะดำเนินการสำรวจข้อมูลราษฎรแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 และพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการเสนอข้อมูลให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) มีจำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ (1) ป่าทับกวางและป่ามวกเหล็ก แปลงที่ 1 (2) ป่ามวกเหล็กและทับกวาง แปลงที่ 2 จากนั้น นางสมคิด ไวทยาชีวะ ตัวแทนจากนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ประเภทที่ดิน ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคม จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ (1) พื้นที่ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท (2) พื้นที่ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับในครั้งนี้ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป