วันที่ 4 มี.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายวีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) และสมาชิกกว่า 60 คน พร้อมชูป้ายระบุข้อความว่า “อยู่ไปก็ไร้ศักดิ์ศรี เปิดทางให้ครูดี เข้ามาดูแลสภาครู” “โค่นต้นไม้พิษในสภาครู” เดินทางยื่นหนังสือ เพื่อทวงคืนสภาครู เป็นของครู โดยครู เพื่อครู สู่คุณภาพผู้เรียน ต่อนายธนพร สมศรี เลขาธิการ สกสศ. โดยมีผู้แทนจาก สกสค. เป็นผู้รับเรื่องแทน

นายวีรบูล กล่าวว่า สืบเนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับผลกระทบและวิธีการของคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน คือ คำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่ง ที่ 17/2560 เรื่องการบริหารคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคำสั่งดังกล่าวเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบ ของคณะกรรมการคุรุสภา และเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะกรรมกรรมการสกสค. ซึ่งตัดองค์ประกอบอื่นโดยเฉพาะผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพ ให้เหลืออยู่เฉพาะสัดส่วนของข้าราชการประจำระดับสูงของกระทรวงเท่านั้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำหน้าที่เป็นประธานมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว

นายวีรบูล กล่าวต่อว่า เมื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน เป็นผลให้คณะคสช.สิ้นสุดลง ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 แล้ว ส่งผลให้คำสั่งคสช.ที่7/2558 และที่ 17/2560 สิ้นสภาพลงไปด้วย แต่ ศธ.ยังคงให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่เรื่อยมา จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ 2 ปีแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.คนใหม่ ดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุสภาและ คณะกรรมการสกสค. ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546 เพื่อคืนสภาวิชาชีพให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อน ภารกิจของสภาวิชาชีพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

“และขอเรียกร้องให้ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….ฉบับใหม่ ที่จะเข้าสภาจะต้องบัญญัติด้วยว่าผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นหลักประกันให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากผู้ประกอบวิชาชีพครู” นายวีรบูล กล่าว