จาก 27-28 มี.ค. เป็น 27 และ 29 มี.ค.64 ด้วยวันที่ 28 มี.ค.ตรงกับวันเลือกตั้งส.ท.

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือสทศ. ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดการสอบระบบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับชั้นมัธยมการศึกษาปีที่ 6 จากเดิมวันที่ 27-28 มี.ค.64 เป็นสอบวันที่ 27 มี.ค.และ 29 มี.ค.64 เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 ตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม