วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ จากวารสารขององค์กรวิชาชีพทางการแพทย์และมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิเช่น สมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรด้านสุขภาพปอดของสหรัฐอเมริกา สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา และสมาคมทรวงอกแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระบุตรงกันว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีผลเสียต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่มากกว่าที่คิด แนะนำให้หลีกเลี่ยง ห้ามใช้ หรือจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า วารสารดังกล่าวรายงานผลการศึกษาวิจัย ระหว่างปีพ.ศ.2561-2563 ทั้งด้านที่สนับสนุนและต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้า กลับให้ผลในทิศทางเดียวกัน โดยขอบเขตการศึกษาวิจัยรวม 5 ประเด็นคือ 1.หลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไว้ก่อนจนกว่าจะมีการวิจัยชัดเจน 2.ควรจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏ 3.ห้ามการโฆษณาและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า 4.สนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่หรือเป็นแหล่งนิโคตินทางเลือก และ 5. สนับสนุนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในการเลิกบุหรี่มวน ซึ่งผลการศึกษาจากวารสาร 56 ฉบับ ใน 81 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 69.1 ได้สรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า โดยระบุให้หลีกเลี่ยงการใช้ ห้ามใช้ หรือจำกัดการเข้าถึง นอกจากนี้ ศ.นพ.รณชัย ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการทบทวนผลงานวิจัย จำนวน 3,793 เรื่อง ของวารสารสมาคมทรวงอกแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปี พ.ศ.2563 ให้ข้อสรุปว่า บุหรี่ไฟฟ้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาใช้เพื่อการพักผ่อน หรือใช้แทนการสูบบุหรี่ หรือใช้ในระยะยาวสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่ควรใช้วิธีการอื่นที่มีประสิทธิผลและปลอดภัยมากกว่า เช่น การบำบัดด้วยยาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นต้น