เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สามัคคี “กาแฟยามเช้า” วาระพิเศษ ณ อาคารรูปดาว โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยกองทัพภาคที่ 3 เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม มี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ “กาแฟยามเช้า” เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

+++++++++