ก.วัฒนธรรมประกาศยกย่องหน่วยงานรัฐ อิสระ และเอกชน รวม 1,200 แห่งเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมขับเคลื่อนองค์กร สังคมไทยคุณธรรมอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 ก.พ. 64 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา องค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยนางยุพา กล่าวว่า เพื่อยกระดับหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติคือ สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องเกิดจากการบูรณาการและความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่าย ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดอุปสรรคในการทำงานอย่างมาก แต่ทุกภาคส่วนยังคงดำเนินงานจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบ New normal

สำหรับการประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม มี 2 ส่วน 1. หน่วยงาน ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 45 แห่ง ประกอบด้วย ระดับต้นแบบ จำนวน 7 แห่ง อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ , ธนาคารออมสิน ระดับคุณธรรม จำนวน 27 แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร , สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , สำนักงานเลขานุการ ก.ร. สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 11 แห่ง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. องค์กรอิสระภาครัฐและภาคเอกชน ตามระดับที่ประเมิน จำนวน 1,155 แห่ง ประกอบด้วย ระดับคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ระดับคุณธรรม จำนวน 39 แห่ง และระดับส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 9 แห่ง เป็นต้น
“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจุดประกายให้ทุกองค์กรเกิดการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่องค์กรคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ที่สามารถเป็นแรงจูงใจและแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน” นางยุพา ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว