"สรวุฒิ" นั่งประธานกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.วัตถุอันตราย เตรียมแก้ไขกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาวัตถุอันตราย ย้ำจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... นัดแรก โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกตำแหน่งต่างๆ ใน กมธ. โดยนายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกเป็นประธาน กมธ.

อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักการและเหตุผลที่ต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้เนื่องจากการพิจารณาวัตถุอันตรายมีความซับซ้อนทำให้มีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึกเพื่อดำเนินการดังกล่าวกรณีจึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อให้การพิจารณาวัตถุอันตรายมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพ.ร.บ.ฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายและกำหนดอำนาจของรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการได้มาและการขึ้นบัญชี ผู้เชี่ยวชาญองค์กร ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อัตราค่าบัตรขึ้นบัญชีสูงสุดและค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสูงสุด ประเภทค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอและกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในกระบวนการพิจารณาวัตถุอันตรายรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการรับเงินการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินดังกล่าว