สถาบันวัคซีนแห่งชาติเผยผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน 5 โครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีนผ่านเกณฑ์ฉลุย

ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (สวช.) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศ โดยให้ความสำคัญของยุทธศาสตร์ในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพและการสาธารณสุขได้กำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ข้อ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

“สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 20 ปี ช่วงแรกปี 2560-2564 ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางวัคซีน ทั้งการนำเข้าและการใช้วัคซีนที่ผลิตได้เองส่วนหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายแรกนี้ใกล้จะเป็นความจริงแล้ว จากนั้นปี 2565-2569 เราจะสามารถพึ่งตนเองด้านวัคซีนได้ สามารถผลิตวัคซีนเองได้มากชนิด ถัดมาปี 2570-2574 จะก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตวัคซีนของอาเซียน เพื่อป้อนตลาดอาเซียนและประเทศอื่น ๆ และปี 2575-2579 ขอบข่ายงานจะครอบคลุมถึงวัคซีนสัตว์และชีววัตถุ” ดร.นพ.จรุง ระบุ

ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวอีกว่า ยุทธศาสตร์จะประสบผลสำเร็จได้ก็เป็นผลจากแผนงานโครงการต่าง ๆ มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินความก้าวหน้าโครงการตามวาระแห่งชาติด้านวัคซีน ปี 2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า 5 โครงการดำเนินงานได้สำเร็จตามตัวชี้วัด (มากกว่า 75 คะแนน) ได้แก่ 1. โครงการเตรียมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรมมาตรฐาน GMP : โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์เพื่องานวิจัยพัฒนาด้านวัคซีน : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
3. โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นโดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม : องค์การเภสัชกรรม และศูนย์วิจัยพัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล 4. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวัคซีนโดยหน่วยงานกลางแห่งชาติด้านวัคซีน และ 5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนอย่างเป็นระบบ ซึ่งสองโครงการหลังอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ดร.นพ.จรุง กล่าวในตอนท้ายว่า การจะผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ 20 ปี เป็นภารกิจและความท้าทายของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่บูรณาการงานของหน่วยงานด้านวัคซีนที่มีกว่า 50 หน่วยงานให้สามารถร่วมมือกันอย่างแข็งขันในการขับเคลื่อนแผนงานด้านวัคซีนให้สามารถสร้างความมั่นคงของชาติทางวัคซีนให้ได้ รวมทั้งเป็นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย