วันที่​ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 100 คน เข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานและนายอำเภอ ผู้แทน จากทั้ง 13 อำเภอ โดยมีผู้แทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,000 ผืน มอบให้กับราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย

โดย นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และขอให้ตั้งปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน พร้อมทั้งปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคมสืบต่อไป