วันที่ 14 ม.ค.2564 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน /นายทะเบียนท้องถิ่น ได้ประชุมบุคลากรสำนักปลัดเทศบาลฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2.วันที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวปฏิบัติโดยได้มีการนำเอาปัญหา/อุปสรรค จากการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 63 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยที่ประชุมเห็นชอบที่จะกำหนดเขตพื้นที่เลือกตั้งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งมีการหารือถึงการแต่งตั้งพนักงานปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการหลักในการดำเนินการครั้งนี้.
อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.หัวหิน/ประจวบฯ