รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล
สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ”

คำขวัญวันครูครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564

“วันครู” ปีนี้คงต้องบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ในวงการ “ครูไทย”

ครั้งที่ 65 ! พ.ศ. 2564 อิทธิฤทธิ์ของ “โควิด-19” เต็ม ๆ

อะไรที่ไม่เคยเห็น...ก็ได้เห็น

พิธีสงฆ์ตอนเช้าของวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เป็นไปเหมือนเช่นทุกปี ! จัดกัน ณ หอประชุมคุรุสภา มีทั้งแบบสด ๆ และแบบแห้ง ๆ (บันทึกเทป) แต่ก็มีออนไลน์สอดแทรกบ้าง

เรียกว่า “พิธีกรรม” ดำเนินไปคล้ายกับทุก ๆ ปี โดยเฉพาะพิธีสงฆ์

แต่พอถึง พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกพระคุณครูอาจารย์ เริ่มที่จะมีการจัดกิจกรรมสดบวกกับ การบันทึกเทป...เริ่มมีการออนไลน์บางช่วงบางเวลา

การอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ รวมทั้งการนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ดำเนินการโดยมีการบันทึกเทปล่วงหน้า…

...ยาวไปจนถึงการคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องบันทึกเป็นคลิปวีดิทัศน์

แม้แต่ช่วงการปาฐกถา “พลังครูไทยวิถีใหม่” โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ก็ต้องบันทึกเทป

เห็นลำดับพิธีการตลอดงานแล้ว คำว่า “ออนไลน์” ชัดเจนมากขึ้น ๆ

ไล่เลียงการจัดงานวันครูตั้งแต่ครั้งแรก เมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 ที่มีสืบต่อมาถึง ณ วันนี้ นับเป็นครั้งที่ 65 ความแปลกใหม่ สะดุดหู สะดุดตาคงจะมีให้เห็นแน่ ๆ แต่ทุกคนก็ให้เหตุผลไปที่ “โควิด-19” เป็นหลัก

หากจะมองเชิงบวกก็อาจจะกล่าวได้ว่า ผลของโควิด-19 ในช่วงนี้เป็นตัวผลักดัน “ครูวิถีใหม่ ที่ต้องใส่ใจดิจิทัล”...สอดคล้องกับคำขวัญวันครูที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้

ยิ่งเข้าไปดูรายละเอียดของงานที่ระบุ ทั้งนิทรรศการออนไลน์ ปาฐกถา เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ ไปจนถึงตักบาตรออนไลน์ คารวะครูออนไลน์ และพิธีกรรมออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดทาง
Youtube Chanel “TBL Suan Dusit และ fb แฟนเพจ “คุรุสภา” แล้วพูดได้คำเดียวว่า “ตื่นตาตื่นใจ” (ดูคล้ายเป็นแบบทดสอบครูยุคดิจิทัลกลาย ๆ)

สิ่งที่ “คนไทย” เฝ้าจับตามองทุกปีก็ยังคงเป็นผลสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “ดัชนีครูไทยปี 2563” ซึ่งพิเศษสุด ๆ เพราะเป็น “ครูไทยในยุคโควิด-19” จากตัวชี้วัด 30 ตัวชี้วัด ทั้งความรู้ความสามารถในการสอนการเรียนรู้ และการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ ๆ การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงเรียน ความทันสมัย/ทันเหตุการณ์/รู้ข้อมูลข่าวสารอุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียน การเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักต่อนักเรียนความประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในศีลธรรมการใช้วาจา คำพูดกับนักเรียน ความรับผิดชอบต่อเยาวชน และสังคม การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม การมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนต่อสังคม การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ ความเสียสละต่อบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน การเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และบุคคลรอบข้าง บุคลิกภาพ การแต่งกายมีความเหมาะสมกับอาชีพ การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันขันแข็งอดทน การไม่เป็นหนี้เป็นสิน มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความเป็นผู้นำ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง การรู้จักให้อภัย ไม่โกรธ ไม่มีความเคียดแค้นการไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ล้วนเป็นคะแนนทุกประเด็นที่ประชาชนจะมอบให้กับครูในวันครูปีนี้

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 นี้ จะได้รู้กันชัด ๆ ว่า คะแนนดัชนีครูไทย รวมถึง “จุดเด่น”

“จุดด้อย” และการปรับตัวของครูไทยในยุคโควิด-19 จะเป็นอย่างไร?

คงต้องติดตามกันละครับ พลาดไม่ได้อย่างแน่นอน !