นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) โรงเรียนมัธยมพรสำราญ และแนวทางการดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 2019) โดย นายประเสริฐ ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมัธยมพรสำราญ อ.คูเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)