อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์
     
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตว์แพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์เขต 2-9 (ทางระบบ VDO Conference) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาในหลายเรื่อง ได้แก่ 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด ให้ได้ตามแผนงาน/เป้าหมาย งบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (มี.ค.64) 2.ผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในเชิงรุกและให้พิจารณาการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภารกิจของกรมปศุสัตว์ และไม่ซ้ำซ้อนกับงบอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างปี เน้นการทำแบบนวัตกรรมใหม่ภายใต้งบอย่างเป็นประโยชน์และคุ้มค่า 3.ผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แนวทางการส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดังนี้ 1) ให้ผู้ประกอบการส่งนมชนิด UHT โดยมีอายุสำหรับการบริโภคเหลือไม่น้อยกว่า 4 เดือน หรือ 2) ส่งนมชนิดพาสเจอไรส์ ตามที่คู่สัญญาตกลงกันตามเงื่อนไข ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการขนส่งเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส จัดส่งวันเว้นวัน หรือวันเว้น 2 วันแล้วแต่กรณี โดยให้ยึดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


     
4.สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ที่สำคัญด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าให้เร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมราจิกเซปติซีเมีย (คอบวม) พื้นที่ที่มีการเกิดโรคและความเสี่ยงให้ทำแผนและฉีดวัคซีน โรคลัมปี้สกินมีที่พม่าและเวียดนามให้ชะลอการนำเข้าจากประเทศที่มีโรค โรคไข้หวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้า โดยทุกโรคให้ดำเนินการเชิงรุก ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รายงานและสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว 5.การปรับปรุงโครงสร้างราชการของกรมปศุสัตว์ และให้ทุกหน่วยงาน ทุกเขตส่งผลงานดี/เด่นเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัล DLD QUALITY AWARD 2021 รับสมัครภายใน 31 ม.ค. 64 นี้ 6.ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง มีการดำเนินการตามแผนธุรกิจแล้วใน 23 จังหวัด 100 กลุ่ม 1,377 ราย ในสุกร โคขุน แพะขุน กระบือ โคต้นน้ำและคอกกลาง

7.Motor Pool ศูนย์บริการยืมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อผลิตเสบียงสำรองช่วยเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน ทดแทนแรงงานด้วยเครื่องจักรกล และลดปัญหามลพิษและหมอกควัน ดำเนินการ ธ.ค. 63- เม.ย. 64 เกษตรกรสามารถยืมไปผลิตฟางแห้ง อาหารข้น และเสบียงสัตว์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 8.ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ e-breeding โคเนื้อ มีมูลค่าเพิ่มจากการจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดี ให้เพิ่มการรับรู้สร้างการประชาสัมพันธ์มากขึ้น และ9.งบประมาณวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 39.115 ล้านบาท ต้องมีการชี้แจงแผนวิจัยยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์กับ สกว.ประมาณ เม.ย.-พ.ค. 64 ใน 44 โครงการ (ต่อเนื่อง 11 โครงการ ใหม่ 33 โครงการ)


     
"ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงาน ทุกเขตและจังหวัดเร่งติดตามการดำเนินงานและให้ความสำคัญ ดำเนินงานเชิงรุกในประเด็นหรือเรื่องเร่งด่วน (hot issue) เช่น มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในสถานการณ์ COVID-19 การช่วยเหลือเกษตรกรโคนม การเข้มงวดในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) โครงการโคบาลบูรพา การส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ให้รักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ"อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว