รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

นี่คือคำขวัญวันเด็ก ปี 2564 ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

งานวันเด็กแห่งชาติ วันสุดพิเศษของเด็ก ๆ ที่ไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีการเฉลิมฉลองกันทั่วโลก โดยวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ.2498

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กในครั้งนั้น เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

งานวันเด็กแห่งชาติจึงได้จัดขึ้นทุกปี ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม จนถึง พ.ศ.2506

โดยในปี พ.ศ.2507 งานวันเด็กจัดขึ้นไม่ทัน จึงจัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ

จนกลายเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม คือ “วันเด็กแห่งชาติ” จนถึงทุกวันนี้ นับถึงวันนี้ก็ 66 ปีแล้ว

โดยในปีนี้ด้วยพิษของโควิด-19 ส่งผลให้ต้องงดจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ควบคุมระยะห่างทางสังคม ลดการพบปะของผู้คนจำนวนมาก ทำให้ปีนี้หลายหน่วยงานต้องงดการจัดกิจกรรมวันเด็ก รวมถึงเด็ก ๆ ก็ไม่ได้เห็นภาพงานวันเด็กไปด้วยอีกหนึ่งปี

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เด็กไทยในสายตาประชาชน” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเด็กไทย ณ วันนี้ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง ในประเด็นดังต่อไปนี้

ประการที่ 1 ในมุมมองของประชาชน คิดอย่างไรกับเด็กไทย ณ วันนี้

ประการที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเอง คิดว่า “เด็กไทย ณ วันนี้” มีจุดเด่นอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ การแต่งกาย การใช้เทคโนโลยี การกล้าแสดงความคิดเห็น ฯลฯ

ประการที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเอง คิดว่า “เด็กไทย ณ วันนี้” ควรพัฒนาอะไรบ้าง เช่น ทักษะภาษา ทักษะการสื่อสาร การเข้าสังคม การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ

ประการที่ 4 สิ่งใดที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา “เด็กไทย ณ วันนี้” เช่น สถานการณ์โควิด-19 การเข้ามาของเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การอบรมเลี้ยงดู ครูอาจารย์ ฯลฯ

และประการที่ 5 สถานการณ์โควิด-19 กระทบต่อ “เด็กไทย ณ วันนี้” อย่างไรบ้าง เช่น ส่งผลให้เกิดความเครียด กังวล กระทบต่อสุขภาพ การเรียนออนไลน์ การมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฯลฯ

ประเด็นคำถามจากสวนดุสิตโพลเหล่านี้ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสะท้อนมุมมองของ “ผู้ใหญ่” ที่มีต่อ “เด็กไทย” ในยุคสมัยนี้ ว่าผู้ใหญ่นั้นมีความคิดและทัศนคติต่อเด็กไทยวันนี้อย่างไร

คำตอบจาก “ผู้ใหญ่” ที่มีต่อ “เด็กไทย” ในรูปแบบของผลโพลจากสวนดุสิตโพล จะเผยแพร่ในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเอง

ทุกท่านสามารถติดตามผลพร้อมกันได้ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 นี้นะครับ!!