ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ “โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เป็นประธานส่งมอบผลผลิตกัญชาแห้ง ให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีนายธนพงษ์ เพ็งผล เภสัชกรปฏิบัติการ และนางสาวสมคิด นาฑี หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งประกอบด้วย ใบกัญชาแห้ง จำนวน 55.08 กิโลกรัม ดอกกัญชาแห้ง 17.14 กิโลกรัม และรากกัญชาแห้ง จำนวน 30.68 กิโลกรัม เพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบใช้ในการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 5 ตำรับ ในนามผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศร ต่อไป ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.นันทกร บุญเกิด เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มทส. ทีมนักวิจัยได้ทำการทดลองปลูกกัญชาสายพันธุ์ฝอยทองภูผายล รุ่นที่ 1 เป็นผลสำเร็จ พื้นที่ปลูกประมาณ 1 ไร่ ภายในโรงเรือนปิดปลูกแบบอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่เพาะเมล็ด ย้ายกล้า การปลูกลงกระถาม จำนวน 1,500 ต้น และลงดิน จำนวน 1,500 ต้น สามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตใบกัญชา ได้ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งใบกัญชา ช่อดอก และการเก็บรากกัญชา สิ้นสุดเมื่อเดือนกันยายน 2563 จากการติดตาม และประเมินคุณภาพ พบว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ทีมวิจัยได้เก็บข้อมูลตลอดระยะเวลาการปลูก ตั้งแต่เพาะเมล็ด ย้ายต้นกล้า การปลูกลงกระถาง ลงดิน การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว แม้จะประสบภัยธรรมชาติ เกิดพายุฤดูร้อนเมื่อเดือนพฤษภาคมโรงเรือนฉีกขาด ทำให้พบปัญหาแมลงศัตรูพืช แต่ยังคงได้ผลผลิตใบ ช่อดอก และรากกัญชา ที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ จากผลการทดสอบและตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการพบว่าให้สารสำคัญออกฤทธิ์ในปริมาณสูง ทั้ง CBD และ THC และที่สำคัญไม่มีสารพิษตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากการวิธีการปลูกและดูแลรักษาแบบอินทรีย์ โดยผลผลิตดังกล่าวสามารถส่งมอบให้โรงพยาบาลในเครือข่ายกรมการแพทย์แผนไทยตามกำหนด รวมถึงยังได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตตำรับยาเพื่อส่งต่อประชาชน ต่อจากนี้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะนำประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตกัญชาคุณภาพออกถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นบริการวิชาการแก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนเพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป นายธนพงษ์ เพ็งผล เภสัชกรปฏิบัติการ และ นางสาวสมคิด นาฑี หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวสรุปว่า “โรงพยาบาลได้เริ่มผลิตยาสมุนไพรไทย 5 ตำรับ โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาของมูลนิธิ เมื่อต้นปี 2563 จากความเชี่ยวชาญของทีมงาน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นันทกร บุญเกิด การเข้าศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ เมื่อมีผลการวิเคราะห์ด้านสารสำคัญออกฤทธิ์ทางยา จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการรับรองมาตรฐานจาก องค์การอาหารและยา (อ.ย.) พบว่ามีคุณภาพสูง ไม่พบสารพิษตกค้าง จึงเป็นที่เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์กัญชาที่ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตตำรับยาที่ใช้ภายในและภายนอก จำนวน 5 ตำรับ เพื่อส่งต่อถึงมือประชาชนในการบำบัดรักษา ตามแนวทางการบริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องตรงกับภารกิจของโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอีกด้วย”