เมืองสกลนครน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบห้าสิบปี เสียหายมากเพราะผู้คนเตรียมตัวรับมือไม่ทัน หรือบางส่วนไม่ได้เตรียมตัว คำเตือนเรื่องพายุมรสุมนั้นก็มี แต่คงไม่ได้นึกกันว่าจะเกิดร้ายแรงขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะเรายังเคยชินนึกว่าบ้านเมืองเรายังมีสภาพแวดล้อมแบบเก่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว คือมิได้นึกว่าทุกวันนี้แทบทั่วประเทศไทยกลายเป็น “เมือง” แล้ว ปัญหาของ “เมือง” มีปัญหาใหม่ ๆ ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบง่าย ๆ เราเคยอยู่อาศัยใน “เรือนเดี่ยว” มีอาณาบริเวณมีลานบ้าน ฯ แล้วเราย้ายขึ้นไปอาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียมชั้นสามสิบห้า เราจะยังคงจัดการภาวะแวดล้อมบ้านเหมือนกับสมัยที่เราอยู่ในเรือนเดี่ยวไม่ได้ ภาวะความเป็น “เมือง” จะเกิดปัญหาใหม่ ๆ ที่เราต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหามันมีมากมาย หรือกล่าวได้ว่ามีปัญหาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา ที่พักอาศัย , ตลาดร้านค้า , การคมนาคมขนส่ง , น้ำและพลังงาน , ขยะ , ความสัมพันธ์ในชุมช น ฯลฯ กล่าวรวม ๆ ได้ว่า เป็นปัญหาภาวะแวดล้อม

เป็นเรื่องใกล้ตัวคนที่สุด แต่ถูกจัดไว้อันดับท้าย ๆ ของการบริหารบ้านเมือง

รัฐบาลและองค์กรการปกครองทั้งหลายแหล่ จะให้ความใส่ใจกับนโยบายเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก นโยบายรักษาความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเป็นอันดับสอง ส่วนนโยบายด้านภาวะแวดล้อมนั้นอาจจะอยู่อันดับที่ 99 ! รูปธรรมก็เช่น เห็นความสำสัญของโรงงานอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร่มากกว่าเรื่องภาวะแวดล้อม การขยายตัวของชุมชนหรือเมือง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากการขยายตัวของ เมืองอย่างรวดเร็วจะทำให้เกิดปัญหาการขาดการวางแผนการวางผังเมืองไว้ล่วงหน้า ทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกทั้งการขยายตัว ของเมือง ปกติแล้วจะเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกิดขึ้นด้วย และในขั้นตอนต่าง ๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมถ้าหากขาดการวางแผน และการควบคุมที่ดีก็จะส่งผลต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย

ปัญหาทุกอย่างมันเชื่อมโยงส่งผลกระทบถึงกันหมด เช่น ขยะในเมือง ขยะมากก็อุดตันท่อระบายน้ำ ขนขยะไปกลบฝังตามชนบทบ้านนอก ก็เกิดมลพิษ น้ำเสียดินเสีย ผู้คนละทิ้งชนบทเข้าสู่เมือง เมืองขยายตัวเร็ว มีขยะเพิ่มขึ้นมาก วงวัฏจักรเลวร้ายเกิดขึ้นตลอดไป

เมืองขยายตัว ต้องใช้ไม้ การตัดไม้บุกรุกป่าก็เพิ่มขึ้น การคมนาคมขนส่งสินค้าจำเป็นต้องมากขึ้น ถนนหนทางเพิ่มมาก บางส่วนก็ไปเปลี่ยนไปปิดกั้นทางเดินน้ำตามธรรมชาติ ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงนี้ แน่นอนว่ารัฐบาลมีบทบาทสำคัญ แต่ทุกภาคส่วนก็ต้องร่วมด้วยช่วยกัน บางทีหน่วยงานราชการมีความคิดสร้างสรรค์ แต่รัฐบาลไม่ฟังไม่เห็นด้วย บางทีนโยบายของรัฐบาลดี แต่สั่งลงไปแล้วหน่วยราชการไม่ทำหรือทำไม่เป็น องค์กรการปกครองท้องถิ่น องค์เอกชนท้องถิ่น จึงต้องมีบทบาทมากขึ้น ความเสียหายเกิดล้แล้ว ขอให้เป็นบทเรียน ปรับปรุงแก้ไข และเข้าใจ “ปัยหาเมืองสมัยใหม่” มากขึ้น ปัญหาน้ำท่วมสกลนคร ควรเตือนเราให้คิดถึงปัญหาของ “เมือง” ให้รอบด้าน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance