ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งอบจ.

- 1.เรื่องความเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมาย/ ระบบเขตเลือกตั้ง/คุณสมบัติผู้สมัคร

- 2.ความเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองในพื้นที่/บทบาทตระกูลการเมือง/กระแสการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นคนละตัวกัน

- 3.พฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชน