ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ มีผลแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา

1.ห้ามผู้ใดขาย หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง หรือเชิญชวนให้ซื้อ เสนอขาย หรือขายโดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการในลักษณะทางออนไลน์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคไม่ต้องพบกัน

2. ไม่บังคับใช้แก่กรณีการซื้อขายและการชำระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

*ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551