นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ได้นำกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและพำนักในราชอาณาจักรไทย (Expatrialtes) ลงพื้นที่คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสีขาว ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจบริการทั้งผู้ประกอบการและสถานประกอบการมีความเข้มแข็ง และรองรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวของประเทศไทย สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมแนวใหม่ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี หวังให้เป็นกระบอกเสียงให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย บูรณาการในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบวิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน เป็นการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์ของชุมชน ขณะที่การพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างนักสื่อความหมายและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบ เตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการการท่องเที่ยว โดยเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว ประกอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำคัญ 4 แหล่ง ได้แก่ วัดโชติทายการาม บ้านมหาดเล็กเจ๊กฮวด ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก สวนเกษตรแม่ทองหยิบ เป็นต้น

ด้าน ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนา เส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความเข็มแข็งให้กับกลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว ต่อยอดสู่การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน และคนในพื้นที่ในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป