วันที่ 28 พ.ย.63 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 ตลอดจนผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร I Love flower farm ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้ทำการเยี่ยมชมแปลงดอกไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ดอกเพื่อการค้าและท่องเที่ยวเชิงเกษตร (I Love flower farm) และกลุ่มกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) พร้อมทั้งให้กำลังใจและแนะนำแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ้นค้าทางการเกษตรให้ก้าวหน้าสู้ตลาดโลกได้ในอนาคต จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวนลำใยของนายนิมิตร ขยัน ผู้แทนเกษตรกรผู้เพาะปลูกลำใยในพื้นที่ เพื่อมอบเมล็ดพันธุ์โครงการตู้เย็นข้างบ้าน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่