ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ผ่านที่หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอกุดชุม เป็นประธานเปิด เวทีจัดการความรู้สร้างการมีส่วนร่วมมุ่งสู่ตำบลจัดการตนเองโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ศวภ.ภาคอีสานตอนล่าง) จัดขึ้น เพื่อเพื่อสร้างการเรียนรู้ในแนวทางและแผนการขับเคลื่อนโครงการตำบลสุขภาวะ สำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่ เพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันด้วยการใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชนและการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา การบูรณาการงานเข้ากับงานประจำ พร้อมทั้งเพื่อสำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่ ที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และนโยบายสาธารณะ อันแสดงความเข้มแข็งของพื้นที่และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของชุมชนท้องถิ่นโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการใช้ข้อมูลในการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบายร่วมกันและเพื่อลงนามความร่วมมือและกำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์จัดการเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ในการจัดเวทีดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 158 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง