นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกอำเภอทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธรให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และที่ผ่านมาที่ปศุสัตว์อำเภอกุดชุมเกษตรกรจำนวน 6 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนไก่ไข่รายละ 50 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ อวนตาข่าย ที่ให้อาหาร ที่ให้น้ำ และได้รับการรับรองฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ( Organic Thailand )จากกรมปศุสัตว์ ปัจจุบันมีผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์เฉลี่ยรายละ 30 ฟอง/วัน ผลผลิตรวม 300 ฟอง/วัน เกษตรกรผสมอาหารสัตว์ใช้เองโดยใช้รำ และปลายข้าว จากแปลงข้าวที่ได้รับการรับรองอินทรีย์ และทำหลุมปลวกเพื่อเพาะพันธุ์ปลวกให้เป็นอาหารสัตว์ เพิ่มโปรตีน และลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์


นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ให้การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จึงไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีใดๆ มีเพียงการใช้สมุนไพร ใบฟ้าทะลายโจรตากแห้งผสมในอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันโรคของระบบทางเดินหายใจเท่านั้น ผลผลิตไข่ไก่อินทรีย์ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ส่งจำหน่ายในตลาดเกษตรกร หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร และตลาดหน้าโรงพยาบาลกุดชุม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดมีแผนงานขยายพื้นที่ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ให้เพิ่มขึ้นครบทุกอำเภอของจังหวัดยโสธร