วันนี้ (17 ต.ค. 2563) ณ บริเวณต้นน้ำริมเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา ภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ร่วมด้วย นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะผู้บริหา ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี กาญจนบุรี จิตอาสาพระราชทาน 904 ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ และจิตอาสาเครือข่ายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 1,000 คน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ก่อนทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ในพื้นที่ 350 ไร่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อขยายผลสู่เป้าหมาย การเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ปี 2563-2564 ปีละ 4 แสนไร่ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสา เป็นกิจกรรมหนึ่ง ภายใต้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”ที่ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ รวมทั้งการฝึกอบรม “จิตอาสา” ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่า ให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้จัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63 ที่ผ่านมา โดยระยะที่ 1 ของโครงการฯ ได้ปลูกป่าไปแล้ว 17,000 ไร่ มากกว่า 2 เท่าของเป้าหมายที่กำหนด (7,000 ไร่) ขณะที่ระยะที่ 2 ปี 2563 – 2564 ตั้งเป้า เพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว ให้ได้ 400,000 ไร่ต่อปี ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

​​สำหรับ กิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาในวันนี้ เป็นการปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม จำนวนทั้งสิ้น 350 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำกระเสียว แหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรและการอุปโภค บริโภค ของพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทย ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ที่ทรงให้ความสำคัญและห่วงใยในการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ