เมื่อ 17 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมนำโดย นางพิมพรรนี มีสุดเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลหนองแขม จัดกิจกรรม big cleaning day รณรงค์กำจัดยุงลายด้วยมาตรการ3 และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันยุงลาย โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำหมู่บ้าน อสม. สมาชิกสภา และผู้บริหาร อบต. ข้าราชการ พนักงาน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ตรวจลูกน้ำยุงลาย , กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย และให้ความรู้ประชาชนเพื่อป้องกันไข้เลือดออก