มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโครงการ STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า” โดยศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวถึงแนวคิดและทิศทาง STOU MODULAR ว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ปฏิรูปการเรียนการสอน ภายใต้ปณิธาน “การให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคน ด้วยระบบการศึกษาทางไกล” มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล ให้ทันกับสถานการณ์เพื่อสนองตอบกับการเปลี่ยนแปลงโลก และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบ Distance Teaching และ Blended Learning

และด้วยปณิธานของ มสธ. คือการเป็นมหาวิทยาลัยเปิด ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลได้มีโอกาสได้ศึกษาทุกช่วงวัยและเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีเรียนทางไกล หรือด้วยระบบออนไลน์ ตามอัธยาศัยสนองตอบความต้องการผู้เรียนในมิติต่าง ๆ ให้เหมาะกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนมหาวิทยาลัยได้พัฒนาแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 ในระดับต่ำกว่าปริญญา (Non-degree Programs) โดยจัดแนวทางจัดการศึกษาในระบบโมดูลการสอน (Modular Approach) เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น และเป็นการศึกษาด้วยตนเองตามอัธยาศัย”

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า STOU MODULAR นับเป็นแนวทางการเรียนการสอนแบบความปกติใหม่ (New Normal) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดวิสัยทัศน์ มสธ. 20 ปี “เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตสำหรับทุกคน” ด้วยการพัฒนาเนื้อหา (Content) ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม (Up-Skill) และการพัฒนาทักษะใหม่ (New-Skill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของบุคคล หรือหน่วยงาน สามารถศึกษาได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติม ว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบโมดูลการเรียน (Modular System) เป็นชุดการเรียนที่ออกแบบให้ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ มีจำนวนหน่วยกิต 1 – 3 หน่วยกิต ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนด้วยตนเองที่สำคัญผู้เรียนสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ นอกจากนี้ เมื่อศึกษาครบหลักสูตรจะได้รับใบสรรมถนะบัตร เป็นการรับรองความรู้ โดยในการเปิดตัวครั้งนี้มีจำนวน 2 รายวิชา คือ รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และรายวิชาการจัดการการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ

ทั้งนี้ ในงานมีการเสวนาหัวข้อ STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า” นอกจากนี้ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญและอยู่เบื้องหลังของการออกแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อในยุคดิจิทัลของ มสธ. และเป็นหน่วยงานที่ไม่เคยจะหยุดนิ่งและพัฒนาบุคลากรด้านสื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และในครั้งนี้ เป็นอีกครั้งที่ ร่วมทำการพลิกโฉม รูปแบบการเรียนการสอน STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า” โดยนักออกแบบการเรียนการสอนรายวิชานำร่อง ได้แก่ รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษากับการออกแบบการเรียนการสอนที่รองรับพฤติกรรมของผู้เรียนในยุคดิจิทัล การเข้าถึงการเรียนรู้ได้ที่รองรับได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ผู้เรียนได้สะดวกในการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของ modular.stou.ac.th ที่ปรับเหมาะให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์

เป็นการเรียนรู้แบบ ubiquitous learning ที่ไม่ว่าใคร ที่ไหน เมื่อไร เวลาใดอุปกรณ์ใด ก็เข้าถึงการเรียนรู้ของ มสธ. ได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนรู้ของมสธ. แบบมีข้อจำกัดน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวุฒิการศึกษา เพศ อายุ หรือภูมิลำเนา เป็นต้น มีการบูรณาการเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอคลิป คลิปเสียง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีสามารถเผชิญหน้ากับผู้สอนแบบออนไลน์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์จากกิจกรรมเดี่ยวหรือกลุ่ม และสอบถามข้อสงสัยในการเรียนรู้ ตามวันเวลาที่นัดหมาย แม้ช่วงเวลาที่ไม่ได้พบกันก็ยังมีช่องทางให้พูดคุยสอบถามข้อสงสัย และผู้สอนจะเข้ามาตอบอยู่เป็นระยะ ซึ่งแน่นอนว่าผู้เรียนไม่ได้อยู่เพียงลำพังตลอดการเรียนรู้ในระบบของ STOU MODULAR และแม้ว่าจะเป็นระบบการศึกษาทางไกล แต่เทคโนโลยีทางการศึกษาจะช่วยให้ใกล้กันมากขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 504 7720-1 หรือเว็บไซต์ modular.stou.ac.th และทาง Facebook ที่ @stoumodular