วันที่14ต.ค.2563นายสัตวแพทย์จรูญ
ชูเกียรติวัฒนา ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ร่วมบูรณาการกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพัฒนานิคม,ลำสนธิ สหกรณ์/ศูนย์รับนม อาสาสมัครปศุสัตว์ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้แก่โคนมของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอลำสนธิโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคฯให้แก่โคนมของเกษตรกรในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคที่ติดต่อเฉพาะในสัตว์กีบคู่อาทิโค กระบือ แพะ แกะฯลฯ โรคนี้ไม่ติดต่อคน จากการตรวจสอบยังไม่พบโรคนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีแต่อย่างใด