ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธฯ ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเครื่องยืนยันว่า.ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน และ เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลโท คมสัน ศรียานนท์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร (ศอพท.) ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี มอบหมายให้ พันเอก ศิริโชติ ปิยะโชติ รองผู้อำนวยการโรงงานต้นแบบและวิจัยการผลิต ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดกำลังพล จัดกำลังพล จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” จากหน่วยขึ้นตรง กว่า 10 นาย ในนามศูนย์บรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค ร่วมกันจัดหาและนำวัสดุ อุปกรณ์ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคา ซึ่งเป็นบ้านไม้เก่าหลังคาสังกะสี ผุพังบางจุดไม่สามารถคลุมฝนได้ ให้กับ นางสาว มยุรี สุขคุ้ม ณ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน โดยกำลังพลจิตอาสา ได้ร่วมกันขนย้ายสิ่งของออกจากภายในบ้าน พร้อมทั้งทำการลื้อถอนหลังคาเก่า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแผ่นสังกะสีหลังคาบ้านที่ผุพังให้ใหม่ในบางส่วน เพื่อให้สามารถคุ้มแดดกันฝนได้ ตามฤดูกาลเนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่เกือบทุกวันทำให้ได้รับความเดือนร้อน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชน และ เป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส