ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับคะแนนผลการประเมิน 93.38 ระดับ A ซึ่งอยู่ใน อันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รองลงมาอันดับ 2 คือ มทร.ธัญบุรี คะแนน 92.43 และอันดับ 3 มทร.อีสาน คะแนน 91.29 และยังเป็นอันดับที่ 9 ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจาก 83 แห่ง

“สะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ E-Service ได้อย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับการประเมินยอดเยี่ยมในครั้งนี้” ผศ.สหรัตน์ กล่าว