วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดลพบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ในโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐาน ความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก เรือนจำจังหวัดลพบุรี เริ่มปฏิบัติการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขัง จำนวน 180 คน ณ เรือนจำกลางลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี