มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 (Retreat RMUTP : Reinventing University ) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดเน้น เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาการพลิกโฉม มทร.พระนคร โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์ นายเขมทัตต์ พลเดช นางสุรางคณา วายุภาพ พร้อมกิจกรรมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโครงการสำคัญ แยกเป็น 6 กลุ่ม จาก 5 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)