วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รอง ผอ.สพม.เขต 21 (หนองคาย - บึงกาฬ) ให้การต้อนรับ นายลานนิพนธ์ เกษลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรคุณธรรม เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรคุณธรรม พร้อมเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการไปสู่ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นางชนานันท์ สุคันธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สพม.เขต 21 ได้เข้าร่วมโครงการองค์กรคุณธรรม เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืน จึงได้ดำเนินการงานตามแผนปฏิบัติการ เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมภายในองค์กรคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรคุณธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรในแต่ละกลุ่มงาน ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี มีวินัย และเต็มใจให้บริการ มีทัศนคติที่ดี มีวิธีคิดสร้างสรรค์ ประพฤติปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมที่ดี และเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จึงได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กรคุณธรรมภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรคุณธรรม ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของโครงการ.