วันที่ 18 ก.ย.63 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โดยกองแผนและงบประมาณ จัดโครงการ "ส่งเสริม สนับสนุน การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด องค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย และเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย เพื่อร่วมกันพัฒนาถนนสายทางตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ เชื่อมต่อ ตำบลยางช้ายและตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง และพื้นที่ใกล้เคียง ระยะทางยาว 8,330 เมตร

โดยมีเป้าหมาย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่กล่าวมา โดยใน งปม.๒๕๖๓ ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร 2,000 ต้น และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ๑๒๑ ต้น และปี งปม.๒๕๖๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม จำนวน 205 ต้น โดยมีนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไร และทาสีสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ บริเวณหน้าวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง