วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 รางวัลแห่งความเป็นเลิศของหน่วยงานภาครัฐ แสดงถึงความสำเร็จด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล และการบริการภาครัฐอีก 1 รางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมี พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

นายวิษณุ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ (ก.พ.ร.) จัดพิธีมอบรางวัลนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ และมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และระบบการบริหารของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐแก่หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยในปี พ.ศ.2563 มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล จำนวน 198 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 1,416 ผลงาน

พันตำรวจโท กรวัชร์ เปิดเผยว่า ดีเอสไอ เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีความมุ่งมั่นทำงานให้เป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กร โดยในปีนี้ เราได้รับรางวัลของความมุ่งมั่นนี้ จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่
1. รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
(1) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(2) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. รางวัลสาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล ประเภทการพัฒนาบริการ ระดับดี ผลงาน “การพัฒนาระบบบริหารจัดการสืบสวนสอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”