เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 ต่อมาเวลา 18.30 น. นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานกมธ.วิสามัญพิจารณร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ชี้แจงมาตรา 6 ในส่วนของงบกลางว่า ยืนยันว่า งบกลางปี 2564 วงเงิน 614,616 แสนล้านบาท ไม่มีความผิดปกติ ทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยเฉพาะในส่วนรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนั้น มีกรอบว่า สามารถตั้งได้ในสัดส่วน 2-7.5 % ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ซึ่งงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ2564 ที่ตั้งไว้ 99,000 ล้านบาท คิดเป็น 3 %ของงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง รวมถึงรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินปีก่อนหน้านี้ก็อยู่ในกรอบตามวินัยการเงินการคลังเช่นกัน ดังนั้นกมธ.ขอยืนยันหลักการในร่างที่เสนอมา ไม่ให้มีการแก้ไข

ทั้งนี้หลังจากที่นายวิเชียรชี้แจงเสร็จแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบมาตรา 6 ด้วยคะแนน 259 ต่อ 85 งดออกเสียง 69 ไม่ลงคะแนน 4