ตามวิถีชีวิตชาวจังหวัดยโสธรช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดยโสธร ที่ชาวบ้านภายในหมู่บ้านและชุมชนจะมีรายได้และมีอาหารตามฤดูกาลจะเกิดขึ้นตามป่าชุมชนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีทุกหมู่บ้านทุกตำบล เมื่อถึงช่วงฤดูฝน ชาวบ้านก็จะออกหาเก็บเห็ด ตามป่าชุมชนที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากชาวบ้านก็เก็บเห็ดมาจำหน่ายขายตามท้องตลาดหรือภายในชุมชนของตนเองตลอดจนแผงขายของข้างถนนซึ่งราคาค่อนข้างแพงเพราะเห็ดบางชนิดก็หาอยากดังเช่นเห็ดโคน เห็ดระโงก เห็ดไคร จะมีราคาที่สูงกิดลละหลายร้อยบาท จึงเป็นรายได้ที่ดีให้กับชาวบ้านชาวชุมชน วันละหลายพันบาทในการเก็บเห็ดมาขาย

นอกจากนั้นแล้ว ชาวบ้าน ที่ว่างจากการทำงาน ในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นหรือก่อนไปทำงานก็จะเข้าป่าชุมชนเพื่อจะไปหาเห็ดนำมาประกอบเป็นอาหารเย็นหรืออาหารเช้าจะใช้ชีวิตหมุนเวียนแบบวิถีชีวิตชาวบ้านอย่างมีความสุขในการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงพูดได้ว่าประชาชนชาวชนบทตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ จึงมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองก็เพราะป่าชุมชนเป็นตัวเชื่อมอีกทางหนึ่ง เพราะทุกคนจะหวงแหนไม่ทำลายป่าชุมชนของตนเองจะช่วยกันดูแลเพื่อที่จะได้หาอาหารในการดำเนินชีวิตจนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป