เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติให้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับรางวัลเลิศรัฐ 2 สาขา จำนวน 7 รางวัล ประกอบด้วย

1.สาขาบริการภาครัฐ ประเภทรางวัลขยายผลมาตรฐานการบริการ “ระดับดีเด่น” จำนวน 1 รางวัล คือ ผลงาน“การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นสินค้าอื่นตามการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)” โดยกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

2.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 6 รางวัล ประกอบด้วย
-ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม “ระดับดี” จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1.ผลงาน“ด่านช้างโมเดล: การจัดการดินเค็ม โดยเกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง และทรัพยากรดินที่ยั่งยืน” โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
2.ผลงาน“พลิกวิกฤตการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มโอกาสการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน” โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
3.ผลงาน“การพัฒนาโครงสร้างดินก่อกำเนิดส้มโอทับทิมสยาม GI อัตลักษณ์ลุ่มน้ำปากพนัง” โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
4.ผลงาน“ชุมชนร่วมสร้าง ฟื้นฟูนาร้าง สู่ความยั่งยืน” โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

-ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน (Antipoverty Empowered) “ระดับดี” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.ผลงาน“พลิกดินเค็ม พลิกแล้ง ปลูกมะขามเทศแก้จน” โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
2.ผลงาน“พัฒนาที่ดิน พลิกผืนดิน ถิ่นใต้ 200 ไร่ แก้จน” โดยสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11

สำหรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ มอบให้แก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐมี 3 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาบริการภาครัฐ มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ 2)สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียบมาตรฐานสากล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สำนักงานก.พ.ร.กำหนดจัดขึ้นณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยเชิญหน่วยงานเข้ารับรางวัลเลิศรัฐจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ทั้งนี้รางวัลที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขวัญและกำลังใจในการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น การเข้ามาเกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสร้างความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนและการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน