ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี พร้อมกำชับเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ทำประกาศข้อบัญญัติดูแลควบคุมสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ให้ใช้ได้ทันภายในปีนี้

วันนี้ (14 ก.ย.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม มีนายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ท้องถิ่นอำเภอ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าอบรมเพื่อผลิตครู ข รวมทั้งหมด 439 คน ที่โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

เพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่

นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า พระองค์ท่านทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น จึงมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 ยุทธศาสตร์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ส่งเสริมการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนท้องถิ่น

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต่อว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางพื้นที่ยังไม่ได้ประกาศข้อบัญญัติ เพื่อที่จะใช้ในการดูแลควบคุมสุนัขและแมว หรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในพื้นที่ ประมาณ 10 แห่ง ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำข้อบัญญัติ เสนอสภาฯ เพื่อให้ใช้ได้ทันภายในปีนี้ ซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งจังหวัด