วันที่ 11 ก.ย.63 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง ปล่อยลูกปลาตะเพียนขาววัยอ่อนลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 7 ล้านตัว ในโครงการปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่งโดยการสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวจาก นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำหน้าวัดท่าสุทธาวาส ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตนเองนั้นมีบ่อปลาอยู่ที่สวนและมีจำนวนปลาตะเพียนที่สามารถเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาตะเตียนขาว จึงได้ประสานไปทางสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ให้มาทำการคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาตะเตียนขาวรวมทั้งหมดตัวเมีย 65 ตัว ตัวผู้ 70 ตัว เพื่อทำการ เพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวในระบบเพาะฟักศูนย์ฯจนได้เป็นตัวอ่อนจำนวน 14 ล้านตัวและปล่อยลงแม่น้ำไปแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ได้ทำการปล่อยตัวอ่อนปลาตะเพียนขาวอีกจำนวน 7 ล้านตัว ซึ่งต่อไปจะเป็นแหล่งอาหารให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้เป็นอย่างดี ซึ่งตนเองมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ก็ได้ผุดโครงการ"ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง" เป็นโครงการที่ได้ศึกษามานานร่วมกับชาวเกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอปล่อยน้ำเข้าทุ่งแล้ว หน่วยงานก็ได้มีการปล่อยปลา ตามโครงการต่างๆในแต่ละปี ก็ได้นำมาปล่อยในช่วงฤดูน้ำแทน และได้ผลดีร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบันสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพการประมงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพทำการประมงและสร้างจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนทรัพย์กรสัตว์น้ำต่อไป