นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)เปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ 2 รุ่น 2 ช่องทาง 2 อายุ ได้แก่ รุ่นก้าวไปด้วยกันและรุ่นวอลเล็ต สบม.ครั้งที่ 2 ซึ่งจำหน่ายได้ครบวงเงินแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 โดยพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นก้าวไปด้วยกันเป็นการจำหน่ายผ่าน DLT Bond Platform ที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนซื้อพันธบัตรได้จากธนาคารตัวแทนจำหน่ายเพียงแห่งเดียวโดยไม่มีการจำกัดวงเงินซื้อต่อธนาคาร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีโดยประชาชนนิยมซื้อจากสาขาธนาคารด้วยวงเงินเฉลี่ย 3.2 ล้านบาทและมีสัดส่วนการถือครองพันธบัตรของประชาชนร้อยละ 70 ของวงเงินจำหน่าย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลงทุนวัยทำงานตอนปลายจนถึงวัยหลังเกษียณที่มีอายุประมาณ 80 ปี

สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 มีผู้สนใจลงทุนถึงเกือบ 20,000 รายการ โดยมีผู้ลงทุนอายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 99 ปี และลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 100 บาท และมีวงเงินซื้อเฉลี่ย 333,000 บาทต่อราย ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ลงทุนใกล้เคียงกับการจำหน่ายรุ่นก้าวไปด้วยกันที่มีวงเงินสูงกว่าถึง 9 เท่า และมีการกระจายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจึงนับว่าการจำหน่ายในรอบนี้มีการกระจายตัวทั้งในด้านจำนวนผู้ลงทุน อายุผู้ลงทุน วงเงินซื้อเฉลี่ยและถิ่นฐานผู้ลงทุน แสดงถึงความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายด้วยวงเงินที่ต่ำลง และตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี