เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.60 ที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีการแต่งตั้งข้าราชการระดับรองอธิบดีดีเอสไอและผู้บัญชาการสำนักคดี รวม 6 ตำแหน่งผิดกฏระเบียบและสั่งให้ มีการสรรหาใหม่ว่า เป็นการดำเนินการหลังจากที่ คณะกรรมการหมดวาระ และได้มีข้อแนะนำว่าควรยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งฉบับเดิม และให้มีการดำเนินการให้ถูกต้อง ซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมจึงได้ ยกคำสั่งดังกล่าวแล้ว นั่นหมายความว่าตำแหน่งระดั บรองอธิบดีดีเอสไอและผู้บั ญชาการสำนักคดีต่างๆต้องกัยไปอยู่ในตำแหน่งเดิม

นายวิศิษฎ์ กล่าวว่า ในขณะเดียวกั นกระบวนการสรรหาจะเริ่มต้ นกระบวนการใหม่ ซึ่งได้มีการลงนามเซนคำสั่งเรื่ องดังกล่าวแล้ว โดยขั้นตอนแรกจากนี้คือการให้ย้ ายกลับไปสู่ตำแหน่งเดิมซึ่ งจำเป็นต้องทำเพื่อให้ถูกต้ องตามกฎหมาย จากนั้นการดำเนินการในตำแหน่งต่ างๆยืนยันว่าไม่มีผลทางคดีที่ ได้ทำไปก่อนหน้านี้ เพราะได้ประสานกับอธิบดีดี เอสไออยู่แล้วว่าการดำเนินคดีทุ กอย่างไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้น สามารถดำเนินการได้ปกติ และไม่มีผลต่อการสั่งคดีเนื่ องจากเป็นอำนาจของพนั กงานสอบสวนคดีพิเศษ

"ส่วนระยะเวลาการสรรหาใหม่ต้ องใช้ระยะ 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน ส่วนต้นเหตุในการล้มมติการแต่ งตั้งขาราชการนั้น ทราบว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบเรื่ องดังกล่าว เพราะอย่าลืมว่ าการทำงานของคณะกรรมการจะมี ระยะเวลา" ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าว

อย่างไรก็ตาม ดังนั้นกรณีนี้เมื่อพบว่ามีข้ อคาดเคลื่อนในเรื่ องกรอบเวลาของคณะกรรมการฯทางเจ้ าหน้าที่จึงมีการรายงานขึ้นมา ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการปกปิด แม้จะไม่มีการ้องเรี ยนเพราะกระบวนการของคณะกรรมการส รรหามีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดำเนิ นการเสร็จสิ้นได้ ภายในกรอบเวลาดังกล่าว

นายวิศิษฎ์ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งก่ อนหน้านี้จะได้รับการคัดเลื อกดำรงตำแหน่งเดิมหรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ เพราะอยู่ที่ คณะกรรมการสรรหารองอธิบดีดี เอสไอ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเมื่อมี การเปิดสรรหาจะมีคนสมัครใหม่เพิ่ มหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับดุลยพินิ จและการสอบของคณะกรรมการฯซึ่งมี ข้าราชการได้รับผลกระทบ 6 ราย ส่วนการแต่งตั้งของกรมราชทัณฑ์ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน